หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
ENV-Bullatin
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย: วศ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Eng.
อนาคตหลังสำเร็จการศึกษา
สามารถทำงานในฐานะวิศวกรสิ่งแวดล้อมในงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้านดูแลรักษา ควบคุมและออกแบบระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ
 2. ระบบผลิตและขนส่งน้ำประปาชุมชนและอุตสาหกรรม
 3. ระบบจัดการของเสียชุมชนและของเสียอันตราย
 4. ระบบสุขาภิบาลอาคาร
 5. ระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศ
 6. การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต แบ่งได้ดังนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาบังคับ
   1. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
   2. วิชาแกนระดับสาขาวิชา  42 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาบังคับเลือก
   1. วิชาแกนระดับสาขาวิชา 26 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือก
   1. วิชาแกนระดับสาขาวิชา 5 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 25,500 บาท