หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Doctor of Philosophy Program in Environmental 
Bullatin
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย: วศ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: Ph.D.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1 และแบบ 2.1
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว สมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
แบบ 1.2 และแบบ 2.2
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม
 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) 72 หน่วยกิต (แบบ 1.2 และแบบ 2.2) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
หมวดแบบ 1.1 (หน่วยกิต)แบบ 1.2 (หน่วยกิต)แบบ 2.1 (หน่วยกิต)แบบ 2.2 (หน่วยกิต)
รายวิชาบังคับ6*6*6*6*
รายวิชาเลือก001224
วิทยานิพนธ์48723648
รวม48724872
หมายเหตุ  * เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.grad.chula.ac.th เลือกเมนู “การเข้าศึกษา” เลือก “ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา” อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาก่อนแล้ว จึงดำเนินการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการเปิดรับสมัคร 
ภาคต้น เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคปลาย เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่าย
 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 • ใบรับรองคะแนน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาพร้อมฉบับจริงผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 คะแนน 1 ฉบับ (ผลสอบภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันที่ทำการทดสอบ)
การส่งใบสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร นำส่งทางไปรษณีย์ ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา ต้องไม่เกิน 1 วันหลังวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์)
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตรภาคในเวลาราชการ
  • ค่ารับสมัครเข้าศึกษา 500 บาท
  • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 33,500 บาท