Internship form

หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์Eng
รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์
ใบประเมินผลนิสิตฝึกงานEng
คู่มือการใช้ระบบฝึกงาน
คำร้องขอเบิกเงินช่วยเหลือฝึกงาน
ขั้นตอนการฝึกงานของนิสิต
เกณฑ์รายงานฉบับสมบูรณ์
การออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่พัก