หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Master of Engineering Program in Environmental Engineering
Bullatin
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย: วศ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Master of Engineering 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: M.Eng
แผน ก แบบ ก1
 1. สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้  
แผน ก แบบ ก2
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
หมวดแผน ก.1 (หน่วยกิต)แผน ก.2 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ020
วิชาเลือก  04
วิทยานิพนธ์3612
รวมทั้งหมด3636
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.grad.chula.ac.th เลือกเมนู “การเข้าศึกษา” เลือก “ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา” อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาก่อนแล้ว จึงดำเนินการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
กำหนดการเปิดรับสมัคร 
ภาคต้น เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี
ภาคปลาย เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่าย
 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 • ใบรับรองคะแนน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาพร้อมฉบับจริงผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 คะแนน 1 ฉบับ (ผลสอบภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันที่ทำการทดสอบ)
การส่งใบสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร นำส่งทางไปรษณีย์ ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา ต้องไม่เกิน 1 วันหลังวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์)
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตรภาคในเวลาราชการ
  • ค่ารับสมัครเข้าศึกษา 500 บาท
  • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 33,500 บาท