หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก TABEE 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Chaiman 
ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ Asst. Prof. Chaiyaporn Puprasert , Ph.D. 
Committee 
ผศ .ดร.ศรัณย์ เตชะเสน Asst. Prof. Sarun Tejasan , Ph.D. 
รศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล Assoc. Prof. Patiparn Punyapalakul, Ph.D. 
รศ. ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ Assoc. Prof. Benjaporn Suwannasilp, Ph.D. 
Committee and Secretary 
ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ Asst. Prof.  Dao Janjaroen, Ph.D. 
PO assignment
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต แบ่งได้ดังนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
   • 2100111 Exploring Engineering World
    ท่องโลกวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
   • 2100311 Engineering Essentials 
    แก่นวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
  6. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
   • 5500111 Experiential English I 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 ( 3 หน่วยกิต )
   •  5500112 Experiential English II 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง  2 ( 3 หน่วยกิต )
   • 5500208 Communication and Presentation Skills 
    ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน ( 3 หน่วยกิต )
   • 5500308 Technical Writing for Engineering 
    การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 1. หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  • 2304103 General Physics I 
   ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ( 3 หน่วยกิต )
  • 2304104 General Physics II 
   ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ( 3 หน่วยกิต )
  • 2304183 General Physics Laboratory I 
   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 ( 1 หน่วยกิต )
  • 2304184 General Physics Laboratory II 
   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 ( 1 หน่วยกิต )
  • 2301107 Calculus I 
   แคลคูลัส 1 ( 3 หน่วยกิต )
  • 2301108 Calculus II
   แคลคูลัส 2 ( 3 หน่วยกิต )
  • 2302127 General Chemistry 
   เคมีทั่วไป ( 3 หน่วยกิต )
  • 2302163 Engineering Chemistry Laboratory 
   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ( 1 หน่วยกิต )
  • 2104253 Engineering Statistics I  
   สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 1 ( 3 หน่วยกิต )
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาบังคับ
   1. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต
    • 2100301 Engineering Practice 
     การฝึกงานวิศวกรรม ( 2 หน่วยกิต )
    • 2103106 Engineering Drawing 
     การเขียนแบบวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2103213 Engineering Mechanics I 
     กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ( 3 หน่วยกิต )
    • 2104203 Engineering Management 
     การบริหารทางวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2109101 Engineering Materials 
     วัสดุวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2110101 Computer Programming 
     การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( 3 หน่วยกิต )
   2. วิชาแกนระดับสาขาวิชา  42 หน่วยกิต
    • 2107214 Aquatic Chemistry for Environmental Engineering  
     เคมีทางน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107215 Wastewater Chemistry for Environmental Engineering 
     เคมีน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( 2 หน่วยกิต )
    • 2107311 Biology for Environmental Engineering
     ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107312 Unit Operations for Environmental Engineering 
     หน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107313 Unit Process for Environmental Engineering 
     หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2112342 Principles of Hydrology 
     หลักอุทกวิทยา ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107411 Water Supply Engineering and Design
     วิศวกรรมการประปาและการคำนวณออกแบบ ( 4 หน่วยกิต )
    • 2107412 Wastewater Engineering and Design 
     วิศวกรรมน้ำเสียและการคำนวณออกแบบ ( 4 หน่วยกิต )
    • 2107482 Environmental Engineering Project I 
     โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ( 1 หน่วยกิต )
    • 2107483 Environmental Engineering Project II 
     โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 ( 2 หน่วยกิต )
    • 2100499 Engineering Project 
     โครงงานทางวิศวกรรม ( 3 หน่วยกิต )
    • 2108298 Surveying  
     การสำรวจรังวัด ( 3 หน่วยกิต )
    • 2108302 Field Practice I 
     ปฏิบัติการภาคสนาม 1 ( 1 หน่วยกิต )
    • 2112344 Hydraulic Laboratory I 
     ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 ( 1 หน่วยกิต )
    • 2112346 Hydraulics I
     ชลศาสตร์ 1 ( 3 หน่วยกิต )
    • 2112440 Hydraulic Engineering 
     วิศวกรรมชลศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
    • 2301312 Differential Equations
     สมการดิฟเฟอเรนเชียล ( 3 หน่วยกิต )
  1. กลุ่มวิชาบังคับเลือก
   1. วิชาแกนระดับสาขาวิชา 26 หน่วยกิต
    • 2107484 Solid Waste Engineering 
     วิศวกรรมขยะมูลฝอย ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107444 Building Sanitation 
     การสุขาภิบาลอาคาร ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107445 Air Pollution Control & Design 
     การควบคุมมลภาวะทางอากาศและการออกแบบ ( 4 หน่วยกิต )
    • 2107449 Industrial Safety Management  
     การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรม ( 2 หน่วยกิต )
    • 2107450 Environmental Systems and Management
     ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107451 Principles of Public Health Engineering 
     หลักวิศวกรรมสาธารณสุข ( 2 หน่วยกิต )
    • 2107452 Physico-chemical Treatment 
     การบำบัดทางกายภาพและเคมี ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107462 Hazardous Waste Treatment  
     การบำบัดของเสียอันตราย ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107481 Introduction to Environment Impact Assessment
     การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( 3 หน่วยกิต )
  2. กลุ่มวิชาเลือก
   1. วิชาแกนระดับสาขาวิชา 5 หน่วยกิต
    • 2503312 Introduction to Urban & Regional Planning 
     การวางผังเมืองและวางแผนภาคเบื้องต้น ( 3 หน่วยกิต )
    • 2107448 Noise and Vibration Control
     การควบคุมการสั่นสะเทือนและเสียง ( 2 หน่วยกิต )
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

Study Plan

ภาคเรียนที่ 1
กลุ่ม 1
2103106ENG DRAW3  
2301107CALCULUS I
2302127GEN CHEM3
2302163GEN CHEM LAB1
2304107GEN PHYS I3
2304183GEN PHYS LAB I1
5500111EXP ENG I3
รวม 17
กลุ่ม 2
2109101ENG MATERIALS3  
2110101COMP PROG
2301107CALCULUS I3
2304107GEN PHYS I3
2304183GEN PHYS LAB I1
5500111EXP ENG I3
2100111EXPL ENG WORLD3
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
กลุ่ม 1
2100111EXPL ENG WORLD 3  
2109101ENG MATERIALS 
2110101COMP PROG 3
2301108CALCULUS II 3
2304108GEN PHYS II3
2304184GEN PHYS LAB II1
5500112EXP ENG II 3
รวม 19
กลุ่ม 2
2103106ENG DRAW 3  
2301108CALCULUS II 
2302127GEN CHEM 3
2302163GEN CHEM LAB I 1
2304108GEN PHYS II 3
2304184GEN PHYS LAB II 1
5500112EXP ENG II 3
รวม 17
ภาคเรียนที่ 3
2103213ENG MECHANIC I3  
2107214AQUA CHEM ENV ENG
2107311BIO ENV ENG3
2107448NOISE/VIB CTRL2
2301312DIFF EQUATIONS3
2107312UNIT OP ENV ENG3
xxxxxxxUNIT OP ENV ENG3
รวม 20
ภาคเรียนที่ 4
2104253ENG STAT I3  
2107215WASTE CHEM ENV ENG
2107449IND SAFE MANAGE2
2107451PRIN PUB HLTH2
2112346HYDRAULICS I3
xxxxxxxGeneral Education3
xxxxxxxFree Elective3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 5
2100311ENG ESSENTIALS3  
2104203ENG MANAGEMENT
2107313UNIT PROC ENV ENG3
2107484SOLID WASTE ENG3
2108298SURVEYING   3
2503312INTRO URBAN REG PLAN3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 6
2107445AIR POL CTRL/DSGN4  
2107452PHYS CHEM TREAT
2107462HAZ WASTE TREAT3
2107481INT ENV IMP ASSMT3
2108306FIELD PRACTICE TOPO1
2112342PRIN HYDROLOGY3
2112344HYDRAULICS LAB I1
xxxxxxxGeneral Education3
รวม 20
ภาคเรียน Summer
2100301ENG PRACTICE2  
รวม 2
ภาคเรียนที่ 7
2107412WASTE ENG DES4  
2107444BUILDING SAN
2107482ENV ENG PROJ I1
2112440HYDRAULIC ENG3
5500208COM PRES SKILL   3
xxxxxxxGeneral Education3
รวม 17
ภาคเรียนที่ 8
2107411WAT SUPP ENG DES4  
2107450ENV SYS MANAGE
2107483ENV ENG PROJ II2
5500308TECH WRITE ENG3
5500208COM PRES SKILL   3
xxxxxxxFree Elective3
รวม 15