Thesis

เอกสารสรุปการใช้จ่ายทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มเชิญกรรมภายนอกสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต-โท
แบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
แบบประเมินก่อนสอบวิทยานิพนธ์
แบบขอเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์-บวศ1ก-ง-ฉบับปรับปรุง-พศ61_
แบบขอยื่นเสนอการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์_มหาบัณฑิต
แบบ-บ.2-ขอออกหนังสือเชิญกรรมการภายนอกและใบรายงานผลสอบ
แบบ-บ.4-บันทึกโปรดลงนามวิทยานิพนธ์
ขอแก้ไขวัตถุประสงค์การวิจัย
ใบขอจบการศึกษา-สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์